Families Together sessions/Sesiynau Teuluoedd gyda’i Gilydd

 

Touch Trust a really great place to go…

These groups make a Sunday for my daughter and myself

A safe, creative space… the practitioners are always happy and adapt for each child

(The facilitator) was able to intercept and divert behaviours and redirected building energy with great skill

Families Together sessions

These originally started as Touch Trust sessions but have grown and developed in exciting ways.

We now run a variety of different sessions, both online and face to face, for families with a disabled child of school age. These are planned and developed with parents and children and include: 

Touch Trust: We are a Provider Member Centre with the Touch Trust with experienced session leaders trained by the Touch Trust, Cardiff. Touch Trust believes in the power of touch, along with multi-sensory activities to bring enjoyment and relaxation. Sessions include gentle massage, music, movement and dance as well as light, colour, sound and smell to stimulate the senses.

Our Touch Trust sessions help development and learning within a social and nurturing environment for children with profound intellectual and multiple disabilities and Autistic Spectrum Disorder.

Sensory Stories: Participants get involved in the story telling through a range of fun sensory experiences and if it is an online session parcels are sent in the post with anything from sea coloured ribbons to confetti! What could be more fun than feeling the sea splashing or using a torch as the moon?

Music and Movement: We have several different types of music and movement sessions all packed full of fun and suitable for everyone. These include Move Cubes, where participants use the cubes to select how to move, with bubbles, feathers, scarves, elastic and balls, and dance/movement.

Family Picnics: These can be at a variety of locations where there is space and easy access.

We care about the families and parents of our children as well: the sessions are all about time for families together enjoying themselves and are run at the weekends and in holidays.  Sessions are run in locations across Powys.

 

If you would like to know more about our Families Together sessions or get involved please email louise.bell@dpfutures.org.uk

Families Together sessions are being supported by The National Lottery Community Fund , The Archbishop of Wales Fund for Children and the Gwendoline and Margaret Davies Charitable Trust.

Sesiynau Teuluoedd gyda’i Gilydd

Dechreuodd y rhain yn wreiddiol fel sesiynau Touch Trust ond maent wedi tyfu a datblygu mewn ffyrdd cyffrous.

Rydym bellach yn cynnal amrywiaeth o wahanol sesiynau, ar-lein ac wyneb yn wyneb, ar gyfer teuluoedd â phlentyn anabl o oedran ysgol. Caiff y rhain eu cynllunio a’u datblygu gyda rhieni a phlant ac maent yn cynnwys:

Touch Trust: Rydym yn Ganolfan Aelodau Darparwyr gyda Touch Trust gydag arweinwyr sesiynau profiadol wedi’u hyfforddi gan Touch Trust, Caerdydd. Mae Touch Trust yn credu yng ngrym cyffwrdd, ynghyd â gweithgareddau amlsynhwyraidd i ddod ag ymdeimlad o fwynhau ac ymlacio. Mae’r sesiynau’n cynnwys tylino ysgafn, cerddoriaeth, symud a dawns yn ogystal â golau, lliw, sain ac arogl i ysgogi’r synhwyrau.

Mae ein sesiynau Touch Trust yn helpu i ddatblygu a dysgu mewn amgylchedd cymdeithasol a meithringar i blant ag anableddau deallusol dwys a nifer o anableddau ac Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig.

Straeon Synhwyraidd: Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan yn y stori drwy amrywiaeth o brofiadau synhwyraidd hwyliog ac os yw’n sesiwn ar-lein anfonir parseli yn y post gydag unrhyw beth o rubanau lliw môr i gonffeti! Beth allai fod yn fwy o hwyl na theimlo’r môr yn sblasio neu’n defnyddio tortsh fel y lleuad?

Cerddoriaeth a Symud: Mae gennym sawl math gwahanol o gerddoriaeth a sesiynau symud i gyd yn llawn hwyl ac yn addas i bawb. Mae’r rhain yn cynnwys Ciwbiau Symud, lle mae cyfranogwyr yn defnyddio’r ciwbiau i ddewis sut i symud, gyda swigod, plu, sgarffiau, elastig a pheli, a dawns/symud.

Picnics i’r Teulu: Gall y rhain fod mewn amrywiaeth o leoliadau lle mae digon o le a mynediad hawdd.

Mae teuluoedd a rhieni ein plant yn bwysig i ni hefyd: mae’r sesiynau i gyd am roi amser i deuluoedd fwynhau gyda’i gilydd ac yn cael eu cynnal ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau.  Cynhelir sesiynau mewn lleoliadau ledled Powys.

 

Os hoffech wybod mwy am ein sesiynau Teuluoedd gyda’i Gilydd neu gymryd rhan, e-bostiwch louise.bell@dpfutures.org.uk

Cefnogir sesiynau Teuluoedd gyda’i Gilydd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Cronfa Archesgob Cymru er budd Plant a’r Gwendoline and Margaret Davies Charitable Trust.